Obchodné podmienky

Článok I. Všeobecné ustanovenia

 1.  Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho Mária Kostiková, Zimná 6, 04001 Košice, IČO: 37296353 ( ďalej len"predávajúci) a kupujúceho ( ďalej len "kupujúci) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.diamona.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 2. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na www.diamona.sk.
 3. Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:
  • Identifikáciu kupujúceho tj. meno a priezvisko, bydlisko, kontakt (emailovú adresu, telefón
  • Veľkosť objednaného tovaru
  • Množstvo objednaného tovaru
  • Adresu miesta dodania tovaru
 4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie.
 5. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom emailu.
 6. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
 7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.


Článok II. Dodacie podmienky

 1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.
 2. Objednaný tovar zasielame najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa potvrdenia Vašej objednávky.
 3. Expedičné náklady:
  • Doručenie tovaru Slovenskou poštou 1. trieda + Dobierka (platí pre územie Slovenska). Pokiaľ je objednaný tovar na sklade bude Vám doručený do 1-2 pracovných dní od dňa expedície.
  • Doručenie tovaru v inej krajine ako SR v prípade adresy doručenia v inej krajine ako SR, je cena stanovená podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty pre medzinárodný styk.
 4. Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.
 5. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.


Článok III. Platobné podmienky

 1. Po uskutočnení objednávky bude na Váš email zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom.
 2. Platbu je možné uskutočniť platobnou kartou alebo pomocou PayPal systému alebo prevodom na bankový účet alebo platba dobierkou pri preberaní tovaru.
 3. Pri platbách na dobierku platíte za tovar až pri jeho preberaní tovaru.
 4. V prípade, že kupujúci neprevezme ním objednaný a požadovaný tovar zaslaný predávajúcim na dobierku, predávajúci je opravnený v zmysle týchto obchodných podmienok, požadovať preplatenie nákladov vzniknutých predávajúcemu neprebratím tovaru vo výške 10 EUR. Následne bude pre daného kupujúceho zablokovaná možnosť platby za objednávky formou dobierky v internetovom obchode www.diamona.sk.
 5. Pri platbách cez bankový účet, kartou alebo PayPal objednávku expedujeme až po pripísaní platby na náš účet, alebo po prijatí potvrdenia o úhrade dĺžnej sumy. Potvrdenie o vykonaní platby v prospech nášho účtu nám môžete poslať mailom.
 6. Ceny uvedené na stránkach elektronického obchodu sú uvedené vrátane DPH.


Článok IV. Záruka a reklamácie

 1. Na dodávaný tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov.
 2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) a informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.
 3. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.
 4. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.
 5. Reklamáciu tovaru si môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho: Maria Kostiková, Zimná 6, 040 01 Košice
 6. Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný sa riadiť návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.
 7. Pri reklamácii sa uplatňuje nasledovný postup:
  • Kupujúci je povinný poškodený tovar zaslať predávajúcemu v originálnom balení a v pevnej kartónovej krabici (nie v poštovej obálke!), na našu kontaktnú adresu uvedenú v Článku IV. Záruka a reklamácie bod č. 5 týchto podmienok.
  • Poštovné za pôvodnú dodávku sa nevracia.
  • Ak kupujúci pri preberaní tovaru od kuriéra zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.
  • Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť kuriérovi až po skontrolovaní tovaru.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu, ak tovar nebude zabalený do pevnej kartónovej krabice!
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.


Článok V. Výmena tovaru

 1. Pokiaľ Vám výrobok nevyhovuje svojou veľkosťou, bude Vám zaslaný na výmenu výrobok inej veľkosti.
 2. V prípade, že výmenu požaduje tretia osoba (napríklad obdarovaný) o tejto výmene, bude upovedomený aj kupujúci, ktorý daný tovar objednal a zaplatil.
 3. Postup pri výmene:
  • Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu výrobok mechanicky nepoškodený, čistý, v originálnom balení so všetkými pripevnenými vysačkami a zabalený v pevnej kartónovej krabici (nie v poštovej obálke!), na našu kontaktnú adresu uvedenú v Článku IV. Záruka a reklamácie bod č. 5 týchto podmienok.
  • Tovar zasielaný na výmenu zároveň je kupujúci povinný poistiť.
 4. Za výmenu je predávajúci oprávnený účtovať poštovné a balné vo výške 2.80 EUR.
 5. Doklad/potvrdenie o zaslaní tovaru je kupujúci povinný uschovať.
 6. Objednané výrobky (nohavičky, tangá, plavky) je kupujúci povinný skúšať na spodnú bielizeň!
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak tovar nebude zabalený do pevnej kartónovej krabice!
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak tovar nebude mať pôvodné vysačky.
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.


Článok VI. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

 1. Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len "zákon") v znení neskorších predpisov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. O odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný predávajúceho informovať písomne a to formou emailu alebo listom.
 2. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.
 3. Zakúpený tovar je možné vrátiť až do 14 dní od doručenia.
 4. Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu výrobok mechanicky nepoškodený, čistý, v originálnom balení so všetkými pripevnenými vysačkami a zabalený v pevnej kartónovej krabici (nie v poštovej obálke!), na našu kontaktnú adresu uvedenú v Článku IV.
 5. Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na účet kupujúceho do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
 6. V prípade vrátenia tovaru treťou osobou (napríklad obdarovaným) predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru na účet kupujúceho.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vrátenie tovaru, ak tovar nebude mať pôvodné vysačky.
 8. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu výrobok na našu kontaktnú adresu uvedenú v Článku IV. Záruka a reklamácie bod č. 5 týchto podmienok, podľa postupu uvedeného v bodoch 3 a 5 článku V. týchto podmienok.


Článok VII. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci prejavuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a zúčtovania platieb podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov objednávkou tovaru na www.diamona.sk. Kupujúci zároveň zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.
 2. Predávajúci je oprávnený uchovávať osobné údaje kupujúceho po dobu 2 rokov od poslednej uskutočnenej objednávky. Na žiadosť kupujúceho predávajúci bezodkladne zabezpečí vymazanie osobných údajov z jeho databázy.
 3. Tieto podmienky sú platné od 1.1.2017


Predávajúci si vyhradzuje zmenu obchodných podmienok.